පළමු ප්ලාස්ටික් රහිත සුපිරි වෙළඳසැල / (Spain’s first plastic-free supermarket )

පළමු ප්ලාස්ටික් රහිත සුපිරි වෙළඳසැල වන ලින්වර්ඩ් ස්පාන්නයේ විවෘත වේ. ආහාර කර්මාන්තයේ ප්ලාස්ටික් මුලුමනින්ම තුරන් කිරීම සඳහා මෙම දාමය කැපවී සිටින බව කියා සිටී. එස්ටීව් ඩොමෙනෙක් සහ ජෝර්ඩි වීව්ස් යනු අපද්‍රව්‍ය ජනනය නොකර වගකිවයුතු පරිභෝජනය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට කැපවී සිටින මෙම නව සුපිරි වෙළඳසැල් සංකල්පයේ ප්‍රවර්ධකයන් ය. මෙම ව්‍යවසායකයින් දෙදෙනාගේ අදහස පැන නගින්නේ එස්තීව්ගේ ජීවනContinue reading “පළමු ප්ලාස්ටික් රහිත සුපිරි වෙළඳසැල / (Spain’s first plastic-free supermarket )”